Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

O ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & TO EΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ

O ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΨΗΦΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΥΓΕΙΑΣ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ. Οι Βιολόγοι εγγράφονται ως τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου σε
επιστημονικές -επαγγελματικές ενώσεις του τομέα Υγείας, πχ. στην Πανελλήνια Ένωση
Επιστημόνων Υγείας, στην Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας , στο
Σύνδεσμο Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας, στην Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων κ.α.
Ορισμένοι Βιολόγοι είναι και Πρόεδροι επιστημονικών ενώσεων του τομέα Υγείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ। Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) αποτελεί τον επιστημονικό καιεπαγγελματικό φορέα των ελλήνων βιολόγων και βιο-επιστημόνων। Η ΠΕΒ διαθέτει επιτροπή Υγείας και εκροσωπείται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) που αποτελεί το θεσμοθετημένο σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας।
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ। Στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του 1397/83 και 2071/92 (άρθρο 125) αλλά και το νόμο 2519/97 (άρθρα 42,44) οι Βιολόγοι ανήκουν σε κλάδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και διαβαθμίζονται μέχρι το βαθμό του Διευθυντή πχ। Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία", Βιοχημικό τμήμα, Διευθυντής : Δρ। Ιωάννης Παπασωτηρίου, Βιολόγος.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΧΕΙ ΤΑ
ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ?
Για τα Βιοχημικά τμήματα η τοποθέτηση του Υπουργείου Υγείας (Υ4α/79025/07) αναφέρει: «... το επιστημονικό προσωπικό που προσφέρει υπηρεσίες στα τμήματα αυτά είναι του κλάδου ΠΕ Χημείας -Bιοχημείας-Βιολογίας και έχει τα ίδια δικαιώματα με το ιατρικό προσωπικό, ενώ τα καθήκοντά του είναι ανάλογα με των ιατρών (Διευθυντών, Επιμελητών Α' και Επιμελητών Β)»
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ. Βλ. Ερώτηση 3.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ। Απαραίτητο προσόν είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και αξιόλογηςμεταδιδακτορικής έρευνας। Βιολόγοι διδάσκουν σε προπτυχικούς φοιτητές και γιατρούς (μεταπτυχιακούς φοιτητές) στις Ιατρικές Σχολές μαθήματα όπως: Βιοχημεία,
Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία, Φυσιολογία, Ιστολογία, Φυσική Ανθρωπολογία, Γενετική κ.α.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7: ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΠΟΥ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ. Η ΟΔΗΓΙΑ 2002/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003.
Η οδηγία της ΕΕ για το αίμα και τα παράγωγά του, που αντιμετωπίζει τους βιοεπιστήμονες και
τους γιατρούς σε πλήρως ισότιμη βάση “για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος”
Άρθρο 9 Παρ 2α: “Ο υπεύθυνος (του εργαστηρίου) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής
προσόντα : α) να είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τεκμηρίου επίσημης
εκπαίδευσης στον τομέα της ιατρικής ή των βιολογικών επιστημών, το οποίο χορηγείται με την
ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών, ή μαθημάτων που αναγνωρίζονται ως ισότιμα από το
οικείο κράτος μέλος”.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΥΠΙΚΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΙΔΡΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ. Με βάση το ΠΔ 131/73 η ελληνική πολιτεία αναγνωρίζει την δυνατότητα σε
Βιολόγους-Βιοχημικούς που απέκτησαν την ειδικότητα της Κλινικής Χημείας, να ιδρύουν και ναδιευθύνουν ιδιωτικά βιοχημικά εργαστήρια।

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ. Βιολόγοι διατελούν ή έχουν διατελέσει διοικητές σε νοσοκομεία πχ. ο Δρ.
Βασίλειος Βιγκλής (Βιολόγος- διοικητής στο Σισμανόγλειο) και ο Δρ. Θεόδωρος Γιάνναρος
(Βιολόγος- διοικητής στο Ελπίς).

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 : Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΣΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ। Βλ. Κατάλογος Επαγγελμάτων ανά Πεδίο/Ενότητα στον ΟΑΕΔ (ΟργανισμόςΑπασχόλησης Εργατικού Δυναμικού)-Επαγγέλματα Επιστημών Υγείας-Βιολόγος.
Πηγή:http://epagelmata।oaed.gr/categories_list.php?catID=11
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας (αναφορικά με τον τομέα Υγείας):
Ο Βιολόγος μπορεί να εργαστεί ...σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης
μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προληπτικού ελέγχου πληθυσμών, μονάδες προγεννητικής
διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών, διαγνωστικά κέντρα, μονάδες κυτταρογενετικής, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης σε βιομηχανίες και ειδικότερα σε τομείς όπως τεχνολογία τροφίμων,φαρμακοβιομηχανίες॥

ΕΡΩΤΗΣΗ 11 : Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ. Περιγραφή δραστηριότητας: 'Αλλες δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία, ΚΑΔ ΙΚΑ: 8519 .Περιγραφή ειδικότητας: Βιολόγοι. Κωδικός Ειδικότητας:
231130.
Πηγή:http://www।ika।gr/gr/infopages/kad/search_step2.cfm?kad=8519

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 : Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΙ ΤΟΥΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ। Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία '' 23-Βιολόγοι εν γένει, Ιατροί και ασκούντεςσυναφή επαγγέλματα'' περιλαμβάνει Βιολόγους και Ιατρούς, σύμφωνα με την Στατιστική Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-92) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας। Η ΣΤΕΠ-92, με τη σειράτης, είναι η ελληνική προσαρμογή της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Επαγγελμάτων (International Standard Classification of Occupations-ISCO 88) του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO)।
Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή διεξάγουν έρευνες, βελτιώνουν ή αναπτύσσουν έννοιες, θεωρίες και λειτουργικές μεθόδους ή εφαρμόζουν επιστημονικές γνώσεις συναφείς με τη βιολογία,μικροβιολογία,॥ανατομία, βακτηριολογία, βιοχημεία, φυσιολογία, κυτταρολογία, γενετική,॥παθολογία, φαρμακολογία και ιατρική...Τα καθήκοντα που εκτελούν τα πρόσωπα αυτά συνήθως περιλαμβάνουν την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, την εφαρμογή - ή την παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή -
των επιστημονικών γνώσεων που υπάρχουν από τη μελέτη όλων των μορφών ανθρώπινης, ζωικής και φυτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των μελετών για ειδικά όργανα, κύτταρα και μικροοργανισμούς καθώςκαι τις επιπτώσεις περιβαλλοντικών παραγόντων, φαρμάκων ή άλλων ουσιών। Μελετούν επίσης τις ασθένειες που αφορούν τους ανθρώπους, τα ζώα ή τα φυτά, συμβουλεύουν και εφαρμόζουν μεθόδουςπρόληψης, θεραπείας και βελτίωσης της υγείας। Επίσης συντάσσουν επιστημονικές εργασίες και εκθέσεις και συχνά στα καθήκοντά τους συμπεριλαμβάνεται η εποπτεία άλλων εργαζομένων।

ΕΡΩΤΗΣΗ 13: O ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (THE WORLD HELLENIC BIOMEDICAL ASSOCIATION-WHBA)
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ.
Πηγή:
http://www.hri.org/whba/memberships/index.html
Στη φόρμα εγγραφής για το σύλλογο αναγράφεται: Τhe Association of Hellenes in the Life Sciences

ΕΡΩΤΗΣΗ 14: Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΗΠΑ (ΤΗΕ HELLENIC
BIOSCIENTIFIC ASSOCIATION IN THE USA) ΕΧΕΙ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΊΑ,
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Κ.Α. ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ.
Η Ένωση Ελλήνων Βιοεπιστημόνων ΗΠΑ (Hellenic Bioscientific Association in the USA) έχει μέληεπαγγελματίες Βιοεπιστήμονες στην Εργαστηριακή Ιατρική, Κλινική Παθολογία, Αιματολογία κ।α.
Προυπόθεση εγγραφής είναι η ενασχόληση με τις βιολογικές επιστήμες (biological sciences)
Membership requirements
The full members have to be associated with biological sciences through one of the following ways:
biological (including interdisciplinary research), biomedical research and biological studies.
Πηγή:
HBA-USA members that conduct research on «Laboratory Medicine»
http://www.hba-usa.org/disc_laboratory_medicine.html
HBA-USA members that conduct research on «Clinical Pathology»
http://www.hba-usa.org/disc_clinical_pathology.html
HBA-USA members that conduct research on «Hematology»
http://www.hba-usa.org/disc_hematology.html


TO EΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΥ-ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΒΙΟΜΕDICAL
SCIENTISTS ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ?
NAI. AΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΒΜS
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:
http://www.keithborer.co.uk/extended/catherinepq.pdf
Η κυρία Catherine Tweedy είναι πτυχιούχος Βιολόγος (Μέλος της Society of Biology), ΔΕΝ έχει πτυχίο
Βiomedical Science, αλλά έχει τον επαγγελματικό τίτλο Biomedical Scientist στο ΝΗS (UK) ως μέλος του
ΙΒΜS (ΜΙΒΜS).
Catherine Tweedy BSc(Hons), MIBMS, CBiol, MSB
She gained a
BSc (Honours) degree in Biological Science at the University of Sunderland
Member of the Institute of Biomedical Sciences
Chartered Biologist
Member of the Society of Biology
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2:
http://bhcri.ca/Research/ResearcherProfiles/DrJonathanBlayPhDFIBMSCBiolFIBiol/tabid/100/Def
ault.aspx
Dr. Jonathan Blay, PhD, FIBMS, CBiol, FIBiol
Ο κυριος Jonathan Blay είναι πτυχιούχος Βιολόγος (Εταίρος της Society of Biology), ΔΕΝ έχει
πτυχίο Βiomedical Science, αλλά έχει τον επαγγελματικό τίτλο Biomedical Scientist στο ΝΗS (UK)
ως Εταίρος του ΙΒΜS (ΜΙΒΜS).
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 : ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΒΙΟΜΕDICAL
SCIENTISTS ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ?
NAI. AΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΒΜS
Ο Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών
Επιστημόνων (ΣΔΚΕΒΚΕΕ) έχει πρόεδρο Βιολόγο του ΑΠΘ (Κος Χαριλάου), και ο Βιολόγος είναι
Βιοιατρικός Κλινικός Εργαστηριακός Επιστήμονας ( ο ΣΔΚΕΒΚΕΕ είναι μέλος του ΙΒΜS-UK,
στον οποίο εγγράφονται Βιολόγοι).
http://www.cyprusassociation.org/od/rd_assets/upload/Politis_040409(1).pdf
http://www.charilaoulab.com/index.php?pageid=7&lang=gr
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 : ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ -ΒΙΟΜΕDICAL
SCIENTISTS ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ?
NAI. AΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Οι βιολόγοι στην Ιταλία μπορούν να έχουν πρόσβαση στους ακόλουθους τομείς κοινού με άλλα
επαγγέλματα υγείας:
• Παθολογία (ιατροί και βιολόγοι)
• Κλινική Βιοχημεία (γιατροί, βιολόγοι, φαρμακοποιοί, χημικοί)
• Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής (γιατροί, βιολόγοι)
• Πυρηνική Ιατρική (γιατροί, βιολόγοι)
• μετάγγιση Ιατρική (γιατροί, βιολόγοι)
• Μικροβιολογίας και Ιολογίας (γιατροί, βιολόγοι)
• Κλινική παθολογία (Γιατροί, βιολόγοι)
Τηλέφωνο : 06 4324393 – 06 59942102
Η υπηρεσία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9,00 – 18,00
Website: http://www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 : ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ (ΒΙΟ)-ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ -(ΒΙΟ) ΜΕDICAL
SCIENTISTS ΣΤΙΣ ΗΠΑ ?
NAI. AΠΟΔΕΙΞΗ 1: ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
http://www.bls.gov/oco/ocos309.htm
ΑΝΑΦΟΡΑ 1-US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.
Occupational Outlook Handbook, 2010-11 Edition
Students planning careers as medical scientists should pursue a bachelor’s degree in a biological
science. A Ph.D. in a biological science is the minimum education required for most prospective
medical scientists.
AΠΟΔΕΙΞΗ 2: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ (ΟΧΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ
http://wwwn.cdc.gov/clia/regs/subpart_m.aspx
Qualifications for a Laboratory Director-Doctorate in ..Biological or Clinical Laboratory Science
and certification by ABMM, ABCC, ABB, ABMLI.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ (ΟΧΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ?
NAI. AΠΟΔΕΙΞΗ 1: ΒΛΕΠΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1,2,3 για ΗΒ, ΗΠΑ, ΙΤΑΛΙΑ
AΠΟΔΕΙΞΗ 2: Στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του 1397/83 και 2071/92 (άρθρο 125) αλλά
και το νόμο 2519/97 (άρθρα 42,44) οι Βιολόγοι ανήκουν σε κλάδο του ΕΣΥ και διαβαθμίζονται
μέχρι το βαθμό του Διευθυντή (ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ). Οι Βιολόγοι ειδικεύονται στην Κλινική
Βιοχημεία (έμφαση στο ΚΛΙΝΙΚΗ ) στην Ελλάδα όπως και στο εξωτερικό πχ.
http://dbmb.biol.uoa.gr/mde/
AΠΟΔΕΙΞΗ 3: Οι Βιολόγοι (BSc Biological/Life Sciences) αποκτούν τον επαγγελματικό τίτλο
Clinical Scientist στο ΗΒ μετά από εργαστηριακή άσκηση και εξετάσεις
http://www.guardian.co.uk/society/2007/dec/19/1
http://www.nhscareers.nhs.uk/details/Default.aspx?Id=238
Entry requirements for clinical scientist training
Όλοι οι τίτλοι (και του κλινικού βιοχημικού αφορούν πτυχίο ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ –ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ)
Clinical scientists usually require a first (1) or upper second (2:1) class honours degree in a subject
specific to the specialist area they wish to work in. Most commonly acceptable are degrees in life
sciences (biology, microbiology, genetics or biochemistry),
Degree entry requirements for each discipline are broadly as follows:
Life sciences/pathology
Clinical biochemist
A first or second class honours degree in chemistry or biochemistry – or one with a high proportion
of these subjects – for entry.
Clinical immunologist
Graduates enter via a biochemistry or ΒΙΟLOGY degree which has a component of immunology.
Clinical scientist in histocompatibility and immunogenetics:
The usual entry requirement is a relevant science degree with experience in immunology.
Clinical cytogeneticist & molecular geneticist
A good degree in life sciences or genetics.
Clinical microbiologist
A good honours degree in microbiology as required or a general BIOLOGICAL science degree with
numerous microbiology options.
Clinical embryologist
A good life science honours degree (possibly with an element of reproductive medicine/BIOLOGY)
Careers in life sciences
http://www.nhscareers.nhs.uk/details/Default.aspx?Id=867
ΑΠΟΔΕΙΞΗ 4: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Directive 2005/36/EC -Για τους βιολόγους ΚΑΙ
βιοεπιστήμονες γενικότερα ως διευθυντές ΚΛΙΝΙΚΩΝ εργαστηρίων στην ΕΕ : (ιατρικοί βιολόγοι,
κλινικοί βιολόγοι, κλινικοί-ιατρικοί βιοχημικοί) -Procedure of recognition of professional
qualifications of medical biologist / clinical biologist / clinical biochemist / medical biochemist /
laboratory diagnostician after implementation of Directive 2005/36/EC
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (ΚΑΙ ΟΧΙ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ (ΟΧΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ?
NAI. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ
ΠΡΟΣΟΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ (ΟΧΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.
AΠΟΔΕΙΞΗ 1:
http://wwwn.cdc.gov/clia/regs/subpart_m.aspx
Qualifications for a Laboratory Director-Doctorate in ..Biological or Clinical Laboratory Science
and certification by ABMM, ABCC, ABB, ABMLI.
AΠΟΔΕΙΞΗ 2: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ (ΟΧΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ
http://www.aacc.org/development/certification/pages/default.aspx
PROFESSIONAL CERTIFICATION BOARDS IN LABORATORY MEDICINE
Boards Requiring a Doctoral Degree
Certification
AACC supports credentialing of clinical laboratory practitioners through certification, licensure,
and registration. The following resources are provided for laboratory professionals interested in
professional certification.
PROFESSIONAL CERTIFICATION BOARDS IN LABORATORY MEDICINE
Boards Requiring a Doctoral Degree: American Board of Clinical Chemistry, American Board of
Medical Laboratory Immunology, American Board of Medical Microbiology, American Board of
Pathology, American Board of Toxicology .
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 : ΤΙ ΓΝΩΜΗ EΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ = BIOLOGISTS,
BIOSCIENTISTS ΣΤΟ ΙΝSTITUTE OF BIOMEDICAL SCIENCE UK?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συναδελφική, γιατί τους εγγράφουν στο ινστιτούτο ως Biomedical Scientists χωρίς
να τους ζητούν δεύτερο BSc.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 1
ΕΡΩΤΗΣΗ 7 : ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
-BIOMEDICAL SCIENTIST Η’ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ-CLINICAL SCIENTIST?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI (και γιατί όχι?)
ΑΠΟΔΕΙΞΗ: 1. Οποιοσδήποτε μπορεί να εγγραφεί σε μια επιστημονική εταιρεία, αρκεί να γίνει
δεκτός από αυτήν σύμφωνα με το καταστατικό της.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ: 2.ΒΛΕΠΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 1
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 : ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΓΚΥΡΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
-BIOMEDICAL SCIENTIST Η’ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ-CLINICAL SCIENTIST?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI
ΑΠΟΔΕΙΞΗ:
US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.
«Biology Overview»
-Prepared as part of the Sloan Career Cornerstone Center (www.careercornerstone.org)
Note: Some resources in this section are provided by JGPerpich, LLC
and the US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.
http://www.careercornerstone.org/pdf/biology/biology.pdf -
ΣΕΛΙΔΑ 3 -Ιn the broad field of Biological Sciences may include any of the following specialties : -
Βiomedical Sciences